Paulus Reizen, click for home.

Berg en Dalseweg 27
6522 BA Nijmegen
Telefoon 024 381 81 98
info@paulusreizen.nl

ANVR en reisvoorwaarden

Paulus Reizen (KvK 10037112) is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.
Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier dient u aan te vinken dat u kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige ANVR- informatie. Zie ook: www.anvr.nl

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Paulus Reizen (KvK 10037112) is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.
De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.
Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.
Zie ook: www.sgr.nl

Calamiteitenfonds

Paulus Reizen (KvK 10037112) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.
Verplichte bijdrage per boeking: € 2,50   
Zie ook: www.calamiteitenfonds.nl

Duurzaam reizen

Duurzaam toerisme betekent reizen en daarbij rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat reizen ook in de toekomst goed mogelijk is.
De laatste decennia is steeds duidelijker geworden dat toerisme negatieve gevolgen kan hebben, als het wordt ontwikkeld zonder oog voor de leefomgeving van de lokale bevolking. Deze bewustwording is een belangrijke stap op weg naar een duurzamere manier van reizen. Toerisme kan op die manier ook een belangrijke bijdrage leveren aan lokale economieën, armoedebestrijding en behoud van natuurgebieden. Als toerisme gestoeld is op de principes van duurzaamheid, kunnen bestemmingen voor toekomstige generaties reizigers behouden blijven.
Paulus Reizen voelt zich betrokken bij duurzaam toerisme en zet zich in voor verantwoord en bewust reizen. Dat houdt in dat we proberen de positieve effecten van toerisme te stimuleren en de negatieve effecten tot een minimum te beperken. ANVR-reisorganisaties zijn verplicht om een programma met praktische maatregelen op het gebied van duurzaam toerisme op te stellen en toe te passen. In dit programma staat beschreven hoe de reisorganisatie de zorg voor het milieu en de leefgemeenschap toepast in het reisaanbod en de bedrijfsvoering. Hiervoor is een team onder leiding van een daartoe opgeleide coördinator Duurzaam Toeristisch Ondernemen actief. Paulus Reizen voldoet niet alleen aan deze eisen, maar kijkt ook naar wat we als reisorganisatie nog meer kunnen doen. Ook u als reiziger bent een onmisbare schakel in het traject van duurzaam toerisme. U kunt hierover meer lezen op www.anvr.nl.

Duurzaam reizen met Paulus

De zorg voor de bestemming en de plaatselijke bevolking is een belangrijk element in het duurzaamheidsbeleid van een reisorganisatie. Paulus Reizen werkt bij voorkeur samen met authentieke plaatselijke hotels, die werkgelegenheid bieden aan de lokale bevolking. Op deze wijze komen de bestedingen van onze reizigers ten goede aan de plaatselijke bevolking. De lokale ondernemers hebben profijt van het toerisme. Bovendien past dit type hotels uitstekend bij ons type reizen: een verblijf in een bijzonder hotel heeft een meerwaarde ten opzichte van een verblijf in een standaardhotel van een internationale keten. Daarnaast werken we veelal rechtstreeks met plaatselijke restaurants, agenten en busondernemingen, waardoor de opbrengsten in het bestemmingsgebied terechtkomen en de plaatselijke economie ervan profiteert.

We steunen de ANVR en ECPAT in de bestrijding van kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en vermoedens van seksueel misbruik van kinderen te melden via www.meldkindersekstoerisme.nl.

Zorg voor de natuur en het milieu is ook van groot belang. Vervoer is hierin een belangrijke factor. De meeste van onze reizen zijn per vliegtuig. Om de schadelijke uitstoot van vliegreizen te compenseren, steunen we het GreenSeat-programma (zie onder). Touringcarvervoer is een belangrijk onderdeel van veel reizen. We maken gebruik van comfortabele touringcars die uitsluitend rijden onder strikte naleving van de wettelijke rij- en rusttijden en (bij Nederlandse touringcars) het Keurmerk Touringcarbedrijf voeren. In steden verplaatsen we ons veelal te voet of maken waar mogelijk gebruik van openbaar vervoer.

Ook in ons interne beleid en binnen ons kantoor besteden we aandacht aan het milieu en de natuur. Voorbeelden hiervan zijn afvalscheiding, inzameling van oud papier en recycling van tonercartridges. We gebruiken groene stroom en hebben zonnepanelen op het dak. Voor onze brochures maken we gebruik van papier dat het keurmerk van de Forest Stewardship Councel (FSC) mag dragen. Bij dit papier is het zeker dat de productie niet tot bosvernietiging heeft geleid. Ook ons briefpapier en kopieerpapier dragen dit keurmerk. Binnen Nederland reizen de medewerkers van Paulus Reizen, indien mogelijk, per openbaar vervoer of gezamenlijk in één auto.

Paulus Reizen ondersteunt de volgende initiatieven:

GreenSeat

Paulus Reizen realiseert zich dat een gezonde natuur de basis is voor een mooie reis en steunt daarom het GreenSeat-programma. GreenSeat biedt de mogelijkheid de CO2-uitstoot van de vliegreis te compenseren door steun aan duurzame energieprojecten in ontwikkelingslanden. Deze projecten leveren bovendien een positieve bijdrage aan de leefomstandigheden van de lokale bevolking. Een voorbeeld van een dergelijk project is het biogasproject in Cambodja (zie: http://greenseat.nl/project/biogas/). Door de plaatsing van biovergisters maken boerenfamilies gebruik van biogas afkomstig van de uitwerpselen van hun eigen koeien en varkens. Met een goede en betrouwbare toegang tot schone energie verbetert de leefsituatie van deze families. Het bespaart kosten en tijd. Het bespaarde geld kan geãnvesteerd worden in onderwijs, eten en hun eigen boerenbedrijf, dat ook nog eens profiteert van de organische en vruchtbare meststof die de biogasinstallatie oplevert. De bouw van biogasinstallaties creâert bovendien extra werkgelegenheid in de regio. Ten slotte is biogas een vervanging voor het gebruik van het steeds schaarser wordende brandhout en gaat zo de lokale ontbossing tegen. Kortom: het gebruik van biogas draagt op meerdere vlakken aanzienlijk bij aan betere leefomstandigheden voor de plaatselijke bevolking.

Voor alle op deze website gepubliceerde reizen neemt Paulus Reizen de volledige compensatiekosten voor zijn rekening.

Paulus Reizen compenseert ook de vliegreizen van alle medewerkers en reisleiders. Door het GreenSeat-programma te ondersteunen leveren wij een positieve bijdrage aan de bestrijding van het broeikaseffect en zetten wij ons in voor een leefbare toekomst.

Oxfam Novib

Paulus Reizen vindt het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn en steunt daarom als bedrijvenambassadeur het werk van Oxfam Novib. Deze organisatie zet zich in voor mensen die in armoede leven in ontwikkelingslanden. Dankzij een microfinancieringsprogramma krijgen mensen die een eigen bedrijfje willen opzetten een klein krediet, zodat ze een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Hierdoor kunnen ze bouwen aan hun eigen toekomst en bijdragen aan de duurzame economische ontwikkeling van hun land. Voor een voorbeeld van zo'n microkrediet zie: http://www.youtube.com/watch?v=VLX_txQKEhs

Uw Internet Explorer versie is verouderd.

Deze website kan niet met deze browser worden bekeken!

Upgrade uw browser naar de laatste versie (Internet Explorer 8) of installeer een andere browser, zoals Firefox of Google Chrome)