Paulus Reizen, click for home.

Berg en Dalseweg 27
6522 BA Nijmegen
Telefoon 024 381 81 98
info@paulusreizen.nl

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de publicaties van Paulus Reizen de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet of niet meer correct is. Paulus Reizen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van gegevens uit onze website, brochures, flyers, advertenties en overige publicaties, en kan geen garanties geven met betrekking tot de inhoud daarvan.

Paulus Reizen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door input van derden op onze website. Paulus Reizen behoudt zich het recht voor om zonder aankondiging of opgaaf van redenen aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen. Paulus Reizen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelingen door reizigers op basis van door Paulus Reizen verstrekte informatie, indien die informatie daar niet voor is bedoeld of op een onoordeelkundige wijze wordt gebruikt.

Paulus Reizen kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk worden gesteld voor schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de website.

Copyright

Alle rechten berusten bij Paulus Reizen, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht u desondanks menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Niets uit de uitgaven van Paulus Reizen mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Paulus Reizen openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden; onder dit verbod vallen: reproductie in digitale, elektronische, optische of andere vorm; reproductie ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling; reproductie voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is, of voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al dan niet in digitale vorm of online) dan wel in een radio- of televisieuitzending.

Uw Internet Explorer versie is verouderd.

Deze website kan niet met deze browser worden bekeken!

Upgrade uw browser naar de laatste versie (Internet Explorer 8) of installeer een andere browser, zoals Firefox of Google Chrome)